RAID简述

磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),是把多个物理磁盘组成一个阵列,当作一个逻辑磁盘使用,它将数据以分段或条带的方式储存在不同的磁盘中,这样可以通过在多个磁盘上同时存储和读取数据来大幅提高存储系统的数据吞吐量。

创建RAID

1
2
3
mdadm -Cv /dev/md0 -a yes -l 5 -n 3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-device=3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc

删除RAID

1
2
mdadm -S /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sda